Saopštenja 28, Jan-Avg, 1990 PDF 1,8 MB

ORIGINALNI RADOVI

Efekti hipoksemije na morfološku sliku mišićnih ćelija srca pacova žrtvovanih uretanom

Danica Obradović, Ljilja Mijatov-Ukropina, Nikola Aleksić, Aleksandar Aleksić

Morfološke i morfometrijske karakteristike inspiratorne muskulature u bolesnika bez i sa respiratornom insuficijencijom

Ružica Beljanski-Čonkić, Nikola Aleksić, Vesna Kuruc, Jozef Jašo, Sofija Popov

Uloga dermatophagoides pteronyssinusa u patogenezi atopijskog dermatitisa

Naima Mutevelić-Arslanagić, Cerina Duraković

Neprepoznate plućne tromboembolije

Biljana Bogdanov, Miroslava Trifković, Dušan Atanacković

Q-pneumonije u trogodišnjem materijalu odeljenja za tuberkulozu i plućne bolesti opšte bolnice u Subotici

Željko Dobrić, Višnja Leszmeister, Tibor Torok, Edita Voli-Mijatović, Ibolja Aradski-Sakač, Ester Balog

Vrijeme preživljavanja bolesnika od plućnog raka otkrivenih masovnom radiografijom

Nerminko Karabegović, Milan Mijatović, Ivan Petričević, Branislav Đurić, Pavica Mijanović

OPŠTI PREGLED

Histocytosis X

Đorđe Považan, Branislav Đurić, Borislav Baroš, Nada Žafran, Živka Eri

Provokacijski testovi u dokazivanju profesionalne astme

Ivan Petričević, Ekrem Ajanović, Nerminko Karabegović, Mehmedalija Ajanović

Uticaj intratorakalnog gasnog volumena na parcijalni pritisak kiseonika u arterijskoj krvi

Tatjana Đurđević, Božidar Anđelić, Slavica Obradović-Anđelić

Plućni apscesi lečeni na grudnom odeljenju u Somboru

Jovanka Andrić, Vesna Đurić, Vidoje Kulić

Dijagnostičke mo-gućnosti bronhijalne astme

Žita Major-Zoričić, Božidar Anđelić, Miroslava Petrović

TERAPIJA

Medikamentna terapija astme s posebnim osvrtom na lečenje teških paroksizama i astmatskog statusa

Đorđe Tabori

AKTUELNI PROBLEMI

Kompjuterizovana tomografija u dijagnostici atelektaze pluća

Olga Supić, Jožef Hancko, Milana Jasnić-Hadnađev

Rani rehabilitacioni postupci u lečenju hroničnih opstruktivnih bolesnika

Ružica Beljanski-Čonkić

Dijagnostika pleuralnih izliva

Vesna Kuruc, Ružica Beljanski-Čonkić

PRIKAZ SLUČAJEVA

Primarni karcinomi traheje

Aleksandar živkov, Stefan Talevski, Ljiljana Simonovska, Stavre Nolčev

Lipomi broncha prikaz pet operisanih slučajeva

Jelena Stanić, Živka Eri, Mladen Stanić

Ostium commune venae cavae inferioris et superioris

Nerminko Karabegović, Ivan Petričević, Slavica Obradović-Anđelić, Đorđe Považan

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica