Saopštenja 28, Sep-Dec, 1990 PDF 1,3 MB

ORIGINALNI RADOVI

Uticaj kortikosteroidne terapipje visoke i morbostattske doze na opstruktivne smetnje ventilacije u sarkoidozi

Olga Đurić, Srboljub Sekulić, Violeta Vučinić, Vladimir Stojčić

Morfološke promene velikih bronhija u sarkoidozi (Analiza bioptičkog materijala)

Biljana Vlatković, Živka Eri

Metastaze bronhogenog karcinoma u obdukcionom materijalu

Robert Seminc, Živka Eri

Korelacija vrednosti saturacije dobijene iz arterijalizovane krvi i puls-oksimetrom

Ružica Beljanski-Čonkić, Božidar Anđelić, Piroška Šapi, Slavica Obradović, Vesna Kuruc

Sistemski efekti holinergićnih supstancija u toku nespecifičnih bronhoprovokacijskih testova

Đorđe Tabori, Gabriela Hatyan, Božidar Anđelić, Žita Major-Zoričić, Vjenčeslava Todić, Piroška Šapi, Milica Panin, Slavica Obradović-Anđelić, Dragica Subić

OPŠTI PREGLED

Diseminovana intravaskularna koagulacija

Miroslava Trifković, Biljana Bogdanović, Darinka Gvero

Cistična fibroza savremeni pogledi. Plućne promene Patogeneza i terapija

Siniša Dovat

Neki aspekti antibiotskog tretmana cistične fibroze

Branislav Martinov, Srđa Trifković

Uloga epidermisa u imunološkom odgovoru (Epidermis kao imunološki organ)

Naima Mutavelić-Arslanagić

AKTUELNI PROBLEMI

Prva iskustva sa transtorakalnom punkcijom iglom Rotex II

Jožef Hancko, Đorđe Považan, Đurđinka Paličko, Branislav Perin, Milan Putnik

Metode merenja transfer-faktora pluća pomoću ugljen-monok-sida

Gaja Pozojević

Komparacija funkcijskih parametra hiperinflacije pluća merenih pletizmografijom celog tela i helijumskim metodom jednog udaha

Gaja Pozojević

Pasivno pušenje i respiratorna simptomatologija kod učenika viših razreda osnovnih škola

Eva Panić, Josip Rill

Uticaj aerozagađenja na respiratorne simptome i funkciju pluća

Ružica Beljanski-Čonkić, Slobodan Pavlović, Žita Major-Zoričić, Vesna Kuruc, Nada Žafran, Josip Rili, Eva Panić

Korelacija mjesta opstrukcije sa izgledom krive protok volumen kod karcinoma bronha i traheje

Dragan Božović, Husnija Jusić, Gordana Stjepanović, Nada Remetić

Perikardijalna cista (povodom jednog našeg bolesnika)

Milan Gavrilović, Milana Hadnađev-Jasnić, Jožef Hancko, Julija Nađ-Balla

Bronhocentrična granulomatoza (prikaz slučaja)

Branislav Perin, živka Eri, Božidar Kozić

IZVEŠTAJ SA KONGRESA

Izveštaj sa XXIX savetovanja pulmologa Hrvatske, održanog u Crikvenici od 8. 11. do 11. 11. 1990.

Ružica Beljanski-Čonkić

IN MEMORIAM

In memoriam: Prim, dr Marija Ognjanović

Prim, dr Vera Gebauer

In memoriam: Prim, dr Jovan Sivčev

Doc. dr Milan Mijatović

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica