Saopštenja 29, Sep-Dec, 1991 PDF 1,3 MB

ORIGINALNI RADOVI

Efekti kontinuirane hipoksije na morfološke odlike mišićne ćelije srca belog pacova

Danica Obradović, Ljilja Mijatov-Ukropina, Nikola Aleksić, Aleksandar Aleksić

Naučna i klinička vrednost istovremenog određivanja kontraktilne sposobnosti miokarda desne i leve komore radionuklidnim metodama u bolesnika s kardiopatijama i koronarnom bolešću

Dobrivoje Zečević, Ljubomir Stefanović

Inhibitori angiotenzin-konyertirajuceg enzima (ACE inhibitori) u savremenom lečenju zastojne insuficijencije srca u akutnom infarktu miokarda primenom enalapril-maleata

Vučina Šćekić, Gordana Panic, Đurica Stojšić, Nada Draganić

Plućne patološke promene u imunodeficijentnim stanjima

Živka Eri, Jelena Stanić, Biljana Vlatković

Celularni i humoralni imunitet kod atopijskog dermatitisa

Naima Mutavelić-Arslanagić

Patomorfološki suspstrat pneumonija u karcinomu bronha

Bojana Cvejin, Dejan Vučković

Poremećaji pluć-ne funkcije kod akutnih pneumonija

Božidar Anđelić, Slavica Obradović-Anđelić, Đorđe Tabori

Uporedno ispitivanje ansamicina i rifampicina na UIT podlozi

Borislava Lovodić-Sivčev

OPŠTI PREGLED

Acido-bazno stanje organizma

Zita Major-Zoričić

Transport respiracijskih gasova u organizmu

Zita Major-Zoričić

Plućni intersticijum. Struktura, regulacija fibroblastne proliferacije i etiološka klasifikacija difuznih intnersticijalnih bolesti pluća

Jelena Stanić, Živka Eri

Sindrom febrilnog pneumonitisa u imunokompromitovanih bolesnika

Jelena Stanić, Živka Eri

TERAPIJA

Almitrine Bismesylate (Arminal Almytrine) u terapiji hipoksemije u bolesnika s hroničnim opstruktivnim plućnim bolestima (HOPB)

Zita Major-Zoričić, Božidar Anđelić, Vjenčeslava Todić, Đorđe Tabori

Savremeni principi lečenja tuberkuloze

Slobodan Pavlović

AKTUELNI PROBLEMI

Hiperreaktibilitet traheobronhijalnog stabla i nespeci-fični bronhoprovokacijski testovi

Zita Major-Zoričić

Zakasneli (?) pledoaje za rutinsku primenu fiberbronhoskopije i za redu upotrebu rigidnog bronhoskopa u svakodnevnoj bronhotoškoj praksi

Karoly Horvat-Militiči

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica