Pneumon 31, Jan-Sep, 1993 PDF 1,5 MB

ORIGINALNI RADOVI

Preživljavanje bolesnika sa karcinomom bronha i sekvelarnim tuberkuloznim promena na plućima

Branislav Perin, Živka Eri, Nevena Sečen, Milan Antonić, Tamara Žikić, Nebojša Vitorović

Histoenzimološke promene mišićnih ćelija srca belog pacova izloženog hipoksiji

Danica Obradović, Nikola Aleksić, Marija Mihalj, Alekandar Zamurović

Nalaženje mikobakterija u urinu u periodu 1971-1991

Borislava Lovodić-Sivčev, Anka Vukelić

Epidemiološke karakteristike HIV infekcije u Jugoslaviji

Borisa Vuković, Zorica Šeguljev, Predrag Lazarević

Upoređivanje bakterioloških nalaza kod bolesnika, obolelih 1987. i 1992. godine

Borislava Lovodić-Sivčev, Milica Martinov-Krčo, Neveka Guša, Anka Vukelić

Klinička i mikrobiološka svojstva bronhopulmonalnih infekcija uzrokovanih Branhamelom Catarrhalis

Bratislava Milenkov, Vesna Bošnjak-Petrović, Slavica Žižić-Borjanović

Promena debljine dijafragme u toku respiracijskog ciklusa, merena ultrazvukom

Ružica Beljanski-Čonkić, Vesna Kuruc, Slobodan Pavlović, Jožef Hancko

Elektrokardiogram u bolesnika s emfizemom pluća

Tinka Labrović, Branislav Perin, Nebojša Vitorović, Vesna Kuruc, Jadranka Stoiljković

Ispitivanje mukocilijarnog klirensa i njegova klinička primena

Slavica Obradović-Anđelić

Neurogena inflamacija i značaj biostimulacije

Ružica Beljanski-Čonkić, Vesna Kuruc, Biljana Predolac

OPŠTI PREGLED

Imunopatogeneza pneumonija

Branislav Đurić, Đorđe Považan, Zora Pavlović-Popović, Mirna Đurić

Imunopatogeneza egzogenog alergijskog bronhoalveolitisa

Zdravko Kosjerina, Vesna Kosjerina

Patogeneza sarkoidoze

Zdravko Kosjerina, Vesna Kosjerina

TERAPIJA

Empirijska primena ceftriaksona u infekcijama donjih disajnih puteva

Saša Lučić, Danko Živković, Olivera Bojović

Antikoagulantna, fibrinolitička i anti agregaciona terapija

Darinka Gvero, Biljana Bogdanov

PRIKAZ SLUČAJEVA

Prilog identifikaciji stranog tela u bronhu elektrohemijskom reakcijom

Jelena Zdravković, Milka Avramov-Ivić, Miloš Tucaković, Vesna Čemerkić

Stafilokok, kao uzročnik bakteriemije i endokarditisa

Nevenka Guša, Nada Draganić, Milan Antonić

AKTUELNI PROBLEMI

Savremena shvatanja u svetu o BCG vakcinaciji

Slobodan Pavlović, Vesna Kuruc

Izbor referentnih vrednosti za transfer faktor i koeficijent difuzije pluća

Gaja Pozojević, Ljubica Adamov, Milica Dautović

Mogućnost dijagnoze i lečenja angine pectoris u Zdravstvenom centru Subotica

Olga Najić

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica