Pneumon 32, Jan-Sept, 1994 PDF 1,1 MB

REČ UREDNIŠTVA

Godišnji sastanak Pneumoftiziologa Vojvodine (Seminar o bronhijalnoj astmi)

Bronhijalna astma u svetu i kod nas

Slobodan Pavlović

Etiopatogeneza bronhijalne astme

Đorđe Tabori

Imuno-inflamatorni mehanizam stvaranja, održavanja i razaranja epiteloidnih granuloma

Branislav Đurić

Uloga autonomnog nervnog sistema i neurotransmitera u bronhijalnoj astmi

Ružica Beljanski-Čonkić, Vesna Kuruc

Mukocilijarni klirens u astmatičnih bolesnika

Slavica Obradović-Anđelić

Morfologija bronhijalne astme

Živka Eri

Funkciona dijagnostika bronhijalne

Vjenčeslava Todić, Božidar Anđelić

Bronhijalna hiperreaktibilnost u astmi

Božidar Anđelić, Slavica Obradović-Anđelić, Vjenčeslav Todić

Bronhoalveolarna lavaža (BAL) u istraživanju i lečenju bronhijalne astme

Nevena Sečen, Tamara Žikić, Branislav Đurić, Branislav Perin

Klinička slika i klasifikacija astme

Tamara Žikić

Principi lečenja bronhijalne astme

Miroslava Petrović, Mirna Đurić

Bihejvioralna terapija kod bolesnika s astmom

Ružica Beljanski-čonkić

Osobitosti astme kod dece

Slobodanka Petrović, Bratislava Bjelica-Rodić, Radmila Ljuština

Farmakoterapija bronhijalne astme

Spomenka Čučak

Novo u Boehringeru za lečenje astme

Dragana Maleš

Astma kroz istoriju medicine

Vesna Oštrić-Kosjerina

VAN RUBRIKE

Bronhijalna cirkulacija i insuficijencija srca

Dragiša Atanacković

ORIGINALNI RADOVI

Kateter biopsija u dijagnostici perifernog karcinoma bronha

Branislav Perin, Gordana Balaban, Tamara Žikić, Vukašin Čanak, Nevena Sečen, Milan Antonić

Histologija sarkoidoze u strukturama bronha

Zdravko Kosjerina, Vesna Oštrić-Kosjerina

Značaj dezopstrukcije bronhijalnog stabla u tretmanu poststenotičnih pneumonitisa kod karcinoma bronha

Vukašin Čanak, Tamara Žikić, Gordana Balaban, Branislav Perin

Elektrokardiografske, radiološke i ehokardjografske karakteristike hipertenzivnih bolesnika

Olga Najić, Željko Dobrić

Saharinski test značaj i primena u dijagnostici mukocilijarnog klirensa kod hroničnih opstruktivnih bolesti pluća

Slavica Obradović-Anđelić

PRIKAZI SLUČAJEVA

Srčana insuficijencija pod vidom plućne insuficijencije

Vesna Stanković, Marija Mitić-Milikić, Dobrivoje Miladinović, Ružica Milutinović, Miodrag Vukčević, Ljudmila Nagorni-Obradović

OPŠTI PREGLED

Hidatidna bolest pluća

Svetlana Jovanović, Sava Milivojević, Srđa Trifković

Pneumocistis karini pneumonija

Biljana Zvezdin, Živka Eri

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica