Pneumon 35, 1997 PDF u pripremi

UVODNIK / EDITORIAL

Funkcionalna dijagnostika u pneumoftiziološkoj praksi / Pulmonary function test in preumology praxis

Predrag Rebić

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI / ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Imunoreaktivna supstanca slična P-suspstanciji u bronhoalveolnom lavatu pacijenata s idiopatskom plućnom fibrozom i sarakoidozom pluća / Substance P-like immunoreactive substance in bronchoalveolar lavage fluids from patients with idiopathic pulmonary fibrosis and pulmonary sarcoidosis

Masaharu Takeyama, Sonoko Nagai, Kazno Mori, Kazuro Ikawa, Norio Satake, Takateru Izumi

ORIGINALNI STRUČNI RADOVI / ORIGINAL PROFESSIONAL PAPERS

Bakteriološke i kliničke karakteristike recidiva tuberkuloze / Bacteriological and clinical characteristics of tuberculous relapses

Đurđica Radaković, Vesna Kuruc, Slobodan Pavlović, Anka Vukelić, Vasilije Ličanin, DraganKoruga

Najvažniji uzroci nastanka recidiva plućne tuberkuloze / The major causes for the development of relapses of pulmonary tuberculosis

Đurđica Radaković, Slobodan Pavlović, Vesna Kuruc, Vasilije Ličanin, Dragan Koruga

Rehabilitacija respiratornih bolesnika u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici - Poređenje 1986 i 1996 godine / Rehabilitation of respiratory patients in the Institute of lung diseases in Sremska Kamenica - A comparison between 1986. and 1996. year

Ružica Beljanski-Čonkić, Vesna Kuruc, Olivera Maksimović

Vrste pleuralnih izliva u našoj kliničkoj praksi / Pleural effusions in our clinical practice

Gaja Pozojević

Korelacija transfer faktora sa ventilacijskimi oksimetrijskim parametrima plućne funkcije kod hronične forme egzogenog alergijskog bronhioloalveolitisa / Correlation between transfer factor and ventilatory as well oxymetric parameters of the pulmonary function in chronic form of the extrinsic alergic bronchioloalveolitis

Gaja Pozojević

Rezultati dvogodišnjeg rada sa bolesnicima obolelim od karcinoma bronha / Two-year management results from lung cancer patients

Milan Rančić

PRETHODNA SAOPŠTENJA / PRELIMINARY REPORTS

Terapija bola pomoću biostimulacije kod bolesnika sa karcinomom bronha / Pain treatment of lung cancer patients performed by biostimulation

Ružica Beljanski-Čonkić, Vesna Kuruc, Olivera Maksimović

Škola za obolele od hroničnih opstruktivnili plućnih bolesti / Educative courses for patients with chronic obstructive pulmonary disease: Proposition for a working model

Eva Panić

PREGLEDNI RADOVI / REVIAL ARTICLES

Hronični opstrukcijski bronhitis i emfizem pluća /Chronic obstructive bronchitis and pulmonary emphysema

Srboljub Sekulić

Novine vezi s astmom / News related to asthma

Vesna Bošnjak-Petrović

Savremene ("GIFA") preporuke za tretman astme i prevenciju napada / Contemporary proposals for asthma management and prevention ("GIFA")

Biljana Zvezdin, Slavica Obradović-Anđelić

Savremeni pogledi na najznačajnije karakteristike silikoze / The most important characteristics of silicosis - Current approach

Natalija Ulić, Slobodan Pavlović, Vesna Kuruc, Živka Eri, Zdravko Kosjerina

AKTUELNE TEME / CURRENT ISSUE

Klinička iskustva u radu sa obolelima od bronhijalne astme, lečenih u Klinici za plućne bolesti i tuberekulozu u Knez Selu / Clinical experiences with patients suffering from bronchial asthma treated at the Clinic of lung diseases and tuberculosis in Knez Selo

Dragoslav Đorđević

Analiza rada Odeljenja intenzivne nege Klinike za plućne bolesti i Tbc Knez Selo u periodu od 1991 do 1995 godine / The work of the Resppiratory intensive care unit of the Clinic for pulmonary diseases and TBC in Knez Selo during the period 1991. to 1995.: A review

Lidija Ristić

Informatika u medicini / Informatic in the medicine

Ivan Kopitović, Branislav Perin, A Mrđa

IZ STRANE LITERATURE / OUT OF FOREIGN LITERATURE

Prikaz izabranih tekstova iz časopisa "Thorax" / Papers from the Thorax

Mirna Đurić

SPISAK ČLANOVA PULMOLOŠKE SEKCIJE JUGOSLAVIJE

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica