Pneumon 36, 1998 PDF 1,8 MB

ORIGINALNI RADOVI / ORIGINAL PAPERS

Neke epidemiološke karakteristike karcinoma bronha u Vojvodini / Some epidemiological characteristics of lung cancer in Vojvodina

Branislav Perin, Gaja Pozojević, Tamara Žikić, Milan Antonić, Nevena Sečen, Svetlana Jovanović

Operabilnost bolesnika sa centralnim karcinomom bronha i atelektazom / Operability of patients with central lung cancer and atelectasis

Gordana Balaban, Tamara Žikić, Branislav Perin, Vukašin Čanak, Ivan Kopitović, Svetlana Jovanović

Videoasistirana torakoskopska hirurgija - trogodišnje iskustvo / Video-assisted thoracoscopic surgery: three - year experience

Miloš Koledin, Dejan Đurić, Aleksandar Milovančev, Borislav Baroš, Milorad Bijelović, Bogdan Macedonić, Dejan Anđelković

Videoasistirana torakoskopska hirurgija u dijagnostici medijastinalnih masa / Video-assisted thoracoscopic surgery in the diagnosis of mediastinal masses:evaluation

Dejan Đurić, Miloš Koledin, Borislav Baroš, Aleksandar Milovančev, Milorad Bijelović, Dejan Anđelković

Zastupljenost pušačke navike i stepen nikotinske zavisnosti kod medicinskih radnika / Frequency of smoking habits and a degree of nicotine addiction among medical workers

Saša Lučić, Branislav Perin, Svetlana Jovanović, Zita Major-Zoričić

Naša iskustva u nespecifičnom bronhoprovokacijskom testiranju astmatičara sa histaminom / Our experiences with non-specific histamine bronchoprovation testing on asthmatics

Gaja Pozojević

PREGLEDNI ČLANCI / PRELIMINARY REPORTS

Cervikalna medijastinoskopija u proceni operabiliteta karcinoma pluća / Cervical mediastinoscopy-a valuable method to assess operability of lung cancer patients

Dejan Đurić, Aleksandar Milovančev, Borislav Baroš, Miloš Koledin, Sava Milivojević, Milorad Bijelović

Vazduh u pleuralnom prostoru (pneumotoraks) / Accumulation of air in the pleural space (pneumothorax)

Dejan Đurić, Borislav Baroš, Milorad Bijelović, Aleksandar Milovančev, Miloš Koledin, Sava Milivojević

Tuberkuloza među medicinskim osobljem- profesionalna tuberkuloza? / Tuberculosis among medical profesionals tuberculosis?

Vesna škodrić, Branislava Savić, Olga Đurić, S Filipović, J Videnović, Lj Crnojević

Tuberkuloza u trudnoći / Tuberculosis in pregnancy

Đurđica Radaković, Slobodan Pavlović, Vesna Kuruc

Neki aspekti dva bitna poremećaja ventilacije pluća: hiper i hipoventilacijski sindrom / Some aspects of two main disorder of pulmonary ventilation: hyper and hypoventilation syndroma

Slavica Obradović-Anđelić, Nada Aranicki, Biljana Zvezdin

Mehanizmi bronhijalne hiperreaktivnosti / Bronchial hyperreactivity mechanism

Evica Budišin, Slavica Obradović-Anđelić

Kartagenerov sindrom (prikaz slučaja) / Kartagener's syndrome

Nada Aranicki, Slavica Obradović-Anđelić, Biljana Zvezdin, Ištvan Klem, Mira Medić, Milorad Belić

AIDS: patogeneza, klasifikacija, najčešće oportunističke infekcije / AIDS: pathogenesis, classification and most common opportunistic infection

Darinka Kukavica, Branislav Đurić

PRIKAZ SLUČAJA / CASE REPORTS

Plućna tromboembolija neuobičajenog radiološkog nalaza i kliničkog toka / Pulmonary thromboembolism with unspecific radiological finding and clinical course

Jadranka Vučićević-Trobok, Biljana Bogdanov, Miroslava Trifković, Dušanka Obradović

Krest sindrom i plućna tromboembolija (prikaz slučaja) / Crest syndrome and pulmonary thromboembolism: a case report

Dušanka Obradović, Miroslava Trifković, Biljana Bogdanov, Jadranka Vučićević-Trobok, Igor Mitić

AKTUELNI PROBLEMI

Savremeni principi BCG vakcinacije / Contemporary principles of BCG vaccination

Slobodan Pavlović, Vesna Kuruc, Đurđica Radaković, Nensi Lalić, Aleksandra Gavrić, Svetlana Kašiković-Lečić

Vodič za odvikavanje od pušenja za lekare i druge radnike u zdravstvu / Guidelines on smoking cessation for physicians and other health professionals

Saša Lučić

Antileukotrieni - novija antiinflamatorna terapija astme / Antileukotriens - the latest anti-inflammatory therapy mode in asthma

Biljana Zvezdin, Slavica Obradović-Anđelić

IZVEŠTAJ SA KONGRESA / CONGRESS REPORT

Izveštaj sa XXII svetskog kongresa Međunarodne akademije patologa / The 22nd World Conference of the International Academy on Pathology: A Report

Zdravko Kosjerina

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica