Pneumon 37, 1999 PDF 1,6 MB

ORIGINALNI RADOVI / ORIGINAL PAPERS

Biostimulacija laserima niske snage u lečenju bronhijalna astme / Low power laser stimulation in the treatment of asthma

Vesna Kuruc, Ružica Beljanski-Čonkić, Olivera Maksimović, Biljana Zvezdin

Primena laserostimulacije u lečenju pleuritisa / Laser biostimulation in the treatment of pleurisy

Vesna Kuruc, Ružica Beljanski-Čonkić, Biljana Zvezdin, Olivera Maksimović

Promene u vrednostima antioksidativnih enzima kao jedan od pokazatelja uspešnosti trombolitičke terapije u pacijenata sa akutnim infarktom miokarda / Changes in of antioxidant enzymes values as apossible marker of successful thrombolythic therapy in patients with acute myocardial infarction

Dejan Sakač, Gordana Panić, Milan Ubavić, Biljana Pražić, Goran Koračević, Vladimir Sakač, Jasna Čanadanović-Brunet

Značaj SU JOK terapije i posturalno-vibracione drenaže u lečenju dece sa astmom / The significance of SU JOK therapy and postural - vibrational drainage in treatment of children with asthma

Radmila Ljuština-Pribić, Miroslav Nedeljković, Kosta Savić

Inflamatorni pseudotumori pluća / Inflamatory pseudotumors lung

Mirko Stanetić, Živka Eri, Ištvan Klem, Jelena Stanić, Snježana Milić, Maja Ćirilović

Valjanost sputuma u citološkoj dijagnostici karcinoma bronha / Evaluation of the cytological sputum analysis in the diagnosis of lung cancer

Mirko Stanetić, Živka Eri

Hamartomi pluća / Lung hamartoma

Mirko Stanetić, Živka Eri, Ištvan Klem, Jelena Stanić, Snježana Milić, Maja Ćirilović

Klinička iskustva u citološkoj praksi / Cytologic diagnostics of lung cancer: clinical experience

Mirko Stanetić, Slobodan Janković, Krsto Jandrić

OPŠTI PREGLEDI / PRELIMINARY REPORTS

Glukokortikoidni receptor - građa, sinteza i najvažnije funkcije u kontroli intraćelijskih molekularnih mehanizama / Glucocorticoid receptor - structure, synthesis and basic functions in the control of intracellular molecular mechanisms

Branko Miličević, Branislav Đurić

Građa i funkcije mastocita i bazofilnih granulocita / Composition and function of mastocytes and basophile granulocytes

Zdravko Kosjerina

Etiologija solitarnog plućnog čvora / Etiology of a solitary lung node

Mirna Đurić, Tamara Žikić

Poremećaji ventilacije pluća - neka teorijska razmatranja / Ventilacion pulmonary disorders

Slavica Obradović-Anđelić, Nada Aranicki, Biljana Zvezdin

Profesionalna bronhijalna astma / Professional bronchial asthma

Slavica Obradović-Anđelić, Nada Aranicki, Biljana Zvezdin

Klinička primena interferona / Interferon - clinical application

Darinka Kukavica, Branislav Đurić

Značaj oksidanasa i antioksidanasa u razvoju hronične opstruktivne bolesti pluća / The role of oxidants and antioxidants in the development of chronic pulmonary diseases

Nensi Lalić, Slavica Obradović-Anđelić, Nada Aranicki, Biljana Zvezdin

PRIKAZ SLUČAJA / CASE REPORTS

Oleotoraks - kolapsoterapijske metode lečenja plućne tuberkuloze / Oleotorax - colapsotherapy methods of pulmonary tuberculosis treatment

Darinka Kukavica, Mirna Đurić, Branislav Đurić, Jožef Hancko

Hronična limfocitna leukemija sa infiltracijom u plućima / Chronic lymphocytic leukemia with pulmonary infiltration

Dušanka Obradović, Miroslava Trifković, Biljana Bogdanov, Jadranka Trobok-Vučićević

Plućna alveolarna proteinoza / Pulmonary alveolar proteinosis

Mirna Đurić, Tamara Žikić

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica