Pneumon 38, Jan-Jun, 2000 PDF 2,6 MB

SEMINAR O KARCINOMU BRONHA

Hemioterapija u lečenju obolelih od karcinoma bronha

Nevena Sečen

Proširene i standardne plućne resekcije nakon neoadjuvantne terapije kod lokalno uznapredovalih formi karcinoma bronha

Dejan Đurić, Miloš Koledin, Aleksandar Milovančev, Borislav Baroš, Milorad Bijelović

Interventna bronhologija - deset godina iskustva

Vukašin Čanak

Terapija bola kod bolesnika sa karcinomom bronha

Marija Kakaš

Pleurodeza talkom kod pleuralnih izliva maligne etiologije

Miloš Koledin, Dejan Đurić, Milorad Bijelović, Borislav Baroš

Radijaciona mijelopatija kod operisanih bolesnika sa nemikrocelularnim karcinomom bronha

Jelena Stanić

Genska terapija

Branislav Perin

SEMINAR O AKTUELNOSTIMA U KLINIČKOM RADU SA GRANULOMATOZNIM BOLESTIMA

Tuberkulinsko testiranje i BCG vakcinacija

Svetlana Kašiković-Lečić

Rutinske poteškoće u lečenju tuberkuloze

Darinka Kukavica

Savremeno lečenje tuberkuloze pluća u dispanzerskim uslovima

Zita Major-Zoričić, Zora Pavlović-Popović, Marta Cvetković, Nada Aranicki, Martin Krivokapić, Vesna Pupavac, Zoran Marković

Novi pogledi na sarkoidozu

Zora Pavlović-Popović

SEMINAR O HRONIČNIM OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA

Profesionalna astma

Slavica Obradović-Anđelić

Virusne infekcije i astma

Dušica Stanojev-Jovanović, Miroslava Petrović, Stoja Krunić, Dušica Jarić, Olivera Maksimović, Ilija Andrijević

Kombinovana medikamentozna i fizikalna terapija u bolesnika sa pogoršanjem HOBP

Olivera Maksimović, Dušica Jarić, Milan Putnik, Dušica Stanojev-Jovanović, Stoja Krunić

Dugotrajna oksigenoterapija - indikacije i primena

Ilija Andrijević, Milan Putnik, Olivera Maksimović, Dušica Jarić, Dušica Stanojev-Jovanović

Preoperativno ispitivanje plućne funkcije - najnovija shvatanja

Božidar Anđelić, Branko Miličević, Zita Major-Zoričić

Desno-levi šant i uticaj šanta na emfizem pluća

Branko Miličević, Božidar Anđelić, Zita Major-Zoričić

SEMINAR O AKUTNIM PNEUMOPATIJAMA

Patogeneza i klinička slika pneumonija

Đorđe Považan, Mirna Đurić, Dušanka Obradović, Vesna Kosjerina, Jovan Matijašević

Povrede grudnog koša i ARDS

Iboja Feldeždi

Značaj mikrobiološke dijagnostike pneumonija

Anka Vukelić, Tatjana Kurucin, Milica Krčo-Marinkov, Nevenka Guša

Savremeni terapijski pristup bakterijskim pneumonijama

Đorđe Považan, Dušanka Obradović, Vesna Kosjerina, Mirna Đurić, Jovan Matijašević

Akutni medijastinitis

Iboja Feldeždi

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica