Pneumon 39, 2001 PDF 1,8 MB

ORIGINALNI RADOVI / ORIGINAL PAPERS

Kombinovana empirijska i teorijska metoda za izračunavanje prognostičkog postoperativnog FEV1 / Combined empiric-theoretical calculation method of prognostic FEV1

Ivan Kopitović, Božidar Anđelić, Zita Major-Zoričić, Branko Miličević

Neinvazivna ventilatorna potpora u terapiji teškog akutnog pogoršanja bronhijalne astme / Noninvasive ventilatory support in therapy of status asthmaticus

Dušica Jarić, Miroslava Petrović, Stoja Krunić, Dušica Stanojev-Jovanović, Olivera Maksimović, Ilija Andrijević

Nasledna alergijska astma / Congenital allergic asthma

Dušica Stanojev-Jovanović, Miroslava Petrović, Ilija Andrijević, Dušica Jarić, Stoja Krunić, Olivera Maksimović

Rezistencija sojeva Haemophilus influenzae izolovanog iz sputuma bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća / Rezistencija sojeva Haemophilus influenzae izolovanog iz sputuma bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća

Tatjana Kurucin, Anka Vukelić, Nevena Guša, Milica Krčo

OPŠTI PREGLED / PRELIMINARY REPORTS

Značaj radiofotografije u otkrivanju solitarne periferne plućne lezije / Radiophotography as a method to descover solitary peripheral lung lesions: evaluation

Mirna Đurić, Đorđe Považan, Tamara Žikić

Savremeni terapijski principi lečenja tuberkuloze / Management of tuberculosis: current therapeutic principles

Darinka Kukavica, Slobodan Pavlović, Vesna Kuruc, Đurđica Radaković

Tumori grudnog zida / Chest wall tumors

Milorad Bijelović, Aleksandar Milovančev, Miloš Koledin, Dejan Đurić, Dejan Ilinčić

Pojavni oblici tuberkuloze u Vojvodini / Forms of tuberculosis in Vojvodina

Miroslav Ilić, Vesna Kuruc, Slobodan Pavlović

TERAPIJA

Uzročnici parapneumoničnog empijema pleure i terapijske implikacije / Parapneumonic thoracic empyema: inducing agents and therapeutic implications

Aleksandar Milovančev, Milorad Bijelović, Branko Miličević, Dejan Sakač

AKTUELNI PROBLEMI / CURRENT ISSUES

Influenca tipa A kod pacijenata lečenih na odeljenju intenzivne terapije / Influenza patients treated at the intensive care unit

Dušica Stanojev-Jovanović, Miroslava Petrović, Ilija Andrijević, Dušica Jarić, Stoja Krunić, Olivera Maksimović

Rezistencija sojeva Mycobacterium tuberculosis kod bolesnika sa plućnom tuberkulozom / Mycobacterium tuberculosis strains resistant to antituberculotics in patients with pulmonary tuberculosis

Anka Vukelić, Tatjana Kurucin, Darinka Gvero, Đurđica Radaković

PRIKAZ SLUČAJA / CASE REPORTS

Potpuna radiološka regresija masivnih obostranih zasenčenja kod sarkoidoze / Complete radiological remission of massive bilateral shadows in sarcoidosis

Mirna Đurić, Đorđe Považan

Diseminovana intravaskularna koagulacija u kliničkoj praksi / Disseminated intravascular coagulation

Jadranka Vučićević-Trobok, Miroslava Trifković, Biljana Bogdanov

Tuberkuloza pluća kod imunokompromitovanih bolesnika obolelih od karcinoma drugih organa / Pulmonary tuberculosis in immunocompromised patients with lung cancer

Jadranka Vučićević-Trobok, Biljana Bogdanov, Miroslava Trifković, Anka Vukelić

Timom ili timolipom radiološka dilema / Thymoma or thymolipoma – a radiological dilemma

Olga Supić, Miloš Stojanović

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica