Pneumon 40, 2002/2003 PDF 1,7 MB

ORIGINALNI RADOVI

Dijagnostika i tretman medijastinalnih tumora videoasistiranom torakoskopijom / Diagnosing and treatment of mediastinal tumors by video-assisted thoracoscopy

Aleksandar Milovančev, Miloš Koledin, Dejan Ilinčić, Milorad Bijelović, Dejan Đurić, Sava Nenić

Transtorakalna iglena biopsija pluća vođena ultrazvukom / US-guided transthoracic needle biopsy of the lungs

Milić-Medenica, Dragutin Savjak, J Utješinović, D Živković, O Đurović

Komparacija kliničke i posthirurško-patološke procene zahvaćenosti limfnih čvorova kod obolelih od karcinoma bronha / Clinical and postsurgical histopathologic assessment of lymph node involvement in lung cancer patients: comparative analysis

Miodrag Pavličić, Živka Eri, Milan Mijović, Aleksandar Radović

Citološka dijagnostika karcinoma pluća u aspiratima / Cytologic confirmation of lung cancer in aspiration samples

Miodrag Pavličić, Mirko Stanetić, Živka Eri, Radoslav Gajanin

Hirurško lečenje mikrocelularnog karcinoma bronha / Surgical treatment of small cell lung cancer

Miodrag Pavličić, Živka Eri, Radoslav Gajanin, Mirko Stanetić

Karakteristike tuberkuloze u osoba mlađe životne dobi (tinejdžera) - inicijalno lečenje i ishod / Tuberculosis (tb) in teenagers - initial treatment and outcome

Milan M Radović, DV Đorđević, ĐS Živković, SM Golubović, GJ Pejović, ZP Stamenković

Radioterapija u inoperabilnih bolesnika sa nemikrocelularnim karcinomom bronha / Radiotherapy of inoperabile non-small cell lung cancer

Svetlana Jovanović, Branislav Perin, Evica Budišin, Vukašin Čanak, Branislava Vuković

Konkurentna terapija u lečenju inoperabilnog karcinoma bronha / Inoperable lung cancer management: concurrent therapy

Svetlana Jovanović, Branislav Perin, Evica Budišin, Sanja Hromi, Violeta Vučinić

Metastaze različitih patohistoloških tipova karcinoma bronha u regionalnim i udaljenim limfnim žlezdama / Regional and distant lymph node metastases of diverse lung cancer histologic types

Ivan Kopitović, Zdravko Kosjerina, Jovan Matijašević

Metastaze različitih patohistoloških tipova karcinoma bronha u plućima i udaljenim organima i tkivima / Metastasizing of different lung cancer histologic types into the lungs and distant organs and tissues

Ivan Kopitović, Zdravko Kosjerina, Jovan Matijašević

Rehabilitacija respiratornih bolesnika u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici - poređenje 1986, 1996 i 2002 godine / Rehabilitation of respiratory patients in the Institute of Lung Diseases in Sremska Kamenica; comparative analysis of the years 1986, 1996 and 2002.

Momir Milojević, Vesna Kuruc

Infekcija pluća i pleure kod bolesnika sa hematološkim malignitetima / Infections of lung and pleura in patients with hematological malignancies

Tatjana Adžić, Gordana Radosavljević-Ašić, Dragana Jovanović, Nada Suvajdžić

OPŠTI PREGLED

Epidemiologija karcinoma pluća na teritoriji okruga Sombor u periodu od 2002-2003 godine / Epidemiology of lung cancer on territory of Sombor in period from 2000 – 2002.

Jovanka Andrić, Tatjana Stanković

Amiloidoza donjih disajnih puteva / Amiloidosis of the low respiratory organs

Mirna Đurić, Đorđe Považan, Tamara Vasić, Živka Eri

PRIKAZ SLUČAJEVA

Nepovoljan tok sarkoidoze koja je dovela do letalnog ishoda / Bad course sarcoidosis with a fatal outcome

Mirna Đurić, Đorđe Považan, Ištvan Klem, Dejan Vučković

Adultni respiratorni distres sindrom - prikaz slučaja / Adult respiratory distress syndrome- case report

Grozdana Pejović, Slavica Golubović, Milan Radović, Zoran Stamenković

Hemangiopericitom / Hemangiopericitoma

Jadranka Vučićević-Trobok, Miroslava Trifković, Biljana Bogdanov, Branislav Perin, Živka Eri, Borislav Baroš

Urođeni deficit proteina C kao uzrok recidivantne plućne tromboembolije / Congenital protein c deficiency inducing recurrent pulmonary thromboembolism

Jadranka Vučićević-Trobok, Biljana Bogdanov, Miroslava Trifković, Duanka Obradović

Hamartoma pulmonum - prikaz slučaja / Hamartoma pulmonum - case report

Olga Supić, Miloš Stojanović

Neuobičajena radiološka slika plućnih metastaza kolorektalnog karcinoma - prikaz slučaja / Lung metastasis of the colorectal carcinoma: unusual radiologic presentation

Miloš Stojanović

AKTUELNI PROBLEMI

Populaciona metoda odvikavanja od pušenja / Population based methodology for smoking cessation

Stevan Somborac, Jaroslava Hovan-Somborac

Prihvatanje programa odvikavanja od pušenja / Acceptance of the smoking quitting programme

Ika Peić

VESTI / NEWS

Vesti o dešavanjima / Informations

IZVEŠTAJ SA KONGRESA

Izveštaj sa Kongresa (IUATLD) u Vankuveru 2002. godine / IUATLD Conference, Vancouver 2002: A Report

Eva Panić

Izveštaj sa 9-og godišnjeg radnog sastanka o kontroli tuberkuloze u Evropi - održanog 14-18 maja 2003. godine u Hagu / 9th Annual Wolfheze Workshop on TB Control, the Hague, 14-18 May 2003: A Report

Gordana Radosavljević-Ašić

Izvetaj sa 23. internacionalnog simpozijuma iz intenzivne nege i urgentne medicine / 23rd International Symposia on Intensive Care and Urgent Medicine: A Report

Dušanka Obradović

Globalna akcija za budućnost bez duvana / Global Campaign for the Tobacco-Free Future

Anđelka Dželetović

Izveštaj sa X svetskog kongresa o karcinomu bronha u Vankuveru 2003. godine / 10th World Conference on Lung Cancer, Vancouver 2003: A Report

Tatjana Šarčev

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica