Povodom dobijanja sertifikata o priznavanju Sistema menadžmenta kvalitetom (Quality Management System-QMS) na Institutu za plućne bolesti, Sremska Kamenica

ON THE OCCASION OF AWARDS THE INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES IN SREMSKA KAMENICA THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) CERTIFICATE

Aleksandar Milovančev
Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

SAŽETAK

U cilju stalnog unapređivanja kvaliteta rada na Institutu za plućne bolesti započeo sam, u dogovoru sa stručnim kolegijumom i uz njegovu saglasnost i podršku, projekat uvođenja Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS - Quaity Management System) JUS ISO 9000:2001.

Doc. dr sc. med. Aleksandar Milovančev,
Direktor,
Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

 

Izdavač  Respirona:  Institut  za  plućne  bolesti,  Sremska  Kamenica